Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2018

1503 a9e2
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
1834 0eab 500
Reposted frombe-yourself be-yourself viaimbirimbir imbirimbir
Reposted fromjasminum jasminum viaimbirimbir imbirimbir
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viaimbirimbir imbirimbir
2863 1bb0
Reposted from4777727772 4777727772 viaimbirimbir imbirimbir
3854 7b79
Reposted fromiammistake iammistake viaimbirimbir imbirimbir
7441 a225 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaimbirimbir imbirimbir
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.
Reposted fromshitsuri shitsuri viaimbirimbir imbirimbir
7799 58dc
Reposted frominspiro inspiro viajointskurwysyn jointskurwysyn
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
9081 6da1 500
Zabierz mnie w ciepłe kraje. Mogą być Twoje ramiona. Też są odległe.
— wyszukane nie przeze mnie chyba gdzieś tu
Reposted fromznikajac znikajac viakurwajegomac kurwajegomac
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
6866 a474 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viastaystrongangie staystrongangie
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
"Nigdy nie wiesz, kiedy po raz ostatni widzisz kogoś. Nie wiesz o tym, że się kłócisz z kimś ostatni raz, kochasz ostatni raz, albo po raz ostatni patrzysz w oczy tej osoby, dziękując Bogu za to, że ją zesłał dla Ciebie."
- J. R. Ward
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl