Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

2829 0711
Reposted frommslexi mslexi viaphenylethylamine phenylethylamine
8723 6954 500
Reposted fromasiksik asiksik viairmelin irmelin
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromwisniewski wisniewski viairmelin irmelin
2754 b785 500
6202 c77d
Reposted fromtutajjula tutajjula viairmelin irmelin

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viairmelin irmelin
5885 2b66
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
1306 5ad6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
5893 c243
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
6922 748c 500
Reposted fromkatalama katalama
Chwyć mnie za włosy, oprzyj o ścianę
Kochaj aż całkiem myśleć przestanę
— Maria Peszek
Reposted fromkatalama katalama viairmelin irmelin
1936 aa77 500
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viasatyra satyra
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted fromherside herside viawildberry wildberry
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę.
— Richard Paul Evans, Obiecaj mi
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viawildberry wildberry
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl