Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

Reposted fromshakeme shakeme viaorientalnazupa orientalnazupa
7759 a928
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viairmelin irmelin
3756 00f5 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
9337 ed93
Reposted fromzi zi viairmelin irmelin
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viairmelin irmelin
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viairmelin irmelin
4015 c8a2 500
Reposted fromdelain delain viairmelin irmelin
9655 71b3 500

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

2968 eb53 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeattman beattman
Patrzył tak intensywnie, jakby mnie wręcz dotykał.
Reposted fromlabellavita labellavita vialittlefool littlefool
6152 5471
Reposted fromcalifornia-love california-love viasatyra satyra
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viasatyra satyra
Reposted fromshakeme shakeme viapiglet piglet
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapiglet piglet
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viapiglet piglet
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viapiglet piglet
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viapiglet piglet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl