Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

3689 ad69
Ladies and Gentlemen, Canadians.
Reposted fromckisback ckisback viaalexandrious alexandrious
3260 359a
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viabeattman beattman
7549 2482
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabeattman beattman
3071 a6d6 500
Reposted fromsarazation sarazation viabeattman beattman
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viabeattman beattman
6412 ed4e 500
Reposted fromdjLangley djLangley viabeattman beattman
0609 b74f
Reposted fromohshit ohshit viabeattman beattman
4182 d42b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeattman beattman
8352 2b3a
Reposted fromsommermdchen sommermdchen viabeattman beattman

July 26 2017

Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
Istnieją miasta, do których tęsknię tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti - "Gra oczu"
Chciałabym, aby wymyślono sposób na butelkowanie wspomnień - tak jak perfum. Żeby nigdy się nie ulotniły, ani nie straciły świeżości. Żebym w każdej chwili mogła otworzyć buteleczkę i przeżyć to jeszcze raz.
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie ? Pierwszy lub kolejny raz ? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.
— Janusz Leon Wiśniewski – "Miłość oraz inne dysonanse"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl