Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

Chciałabym, aby wymyślono sposób na butelkowanie wspomnień - tak jak perfum. Żeby nigdy się nie ulotniły, ani nie straciły świeżości. Żebym w każdej chwili mogła otworzyć buteleczkę i przeżyć to jeszcze raz.
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie ? Pierwszy lub kolejny raz ? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.
— Janusz Leon Wiśniewski – "Miłość oraz inne dysonanse"

July 04 2017

Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viajointskurwysyn jointskurwysyn
Najgorsza pewność jest lepsza od niepewności.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viainerte inerte
8266 94e4 500
Reposted fromwestwood westwood viabeattman beattman
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
7008 e513 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaalliwantisyou alliwantisyou
(…) Trzeba odróżniać. Dobro od zła. Prawdę od kłamstwa. Złudzenia od rzeczywistości. Miłość od atrapy. Syf od porządku. Pocałunek od przelizania. Deszcz od plucia. Twarz od mordy.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromlakonika lakonika viaalliwantisyou alliwantisyou

June 23 2017

9282 2bec
Reposted fromoutline outline viaalliwantisyou alliwantisyou
6385 6295 500
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 22 2017

6666 126f 500
Reposted frommay29th may29th viathelittleprince thelittleprince
Zamykam oczy i liczę do trzynastu
Nim zajdzie słońce tęsknić za Tobą będę znów.
— Dawid Podsiadło
9409 e8a6
Reposted fromamatore amatore viatriste triste
Wróć, jeśli pamiętasz.
— proszę
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viatriste triste
6161 e100
Reposted fromniewychowana niewychowana viatriste triste
4132 8444 500
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny viasatyra satyra
Reposted fromgruetze gruetze viasatyra satyra
8651 7121 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl